Solucan Gübresinde Organik Gübre Yönetmeliği Açıklandı

Bitki besin maddesi (BBM): Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi ikincil, demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi üçüncül veya iz olan elementlerini,

Enzim katkılı ürünler: Bitki bünyesinde yer alan, proteinler, karbonhidratlar ile yağları en küçük birimlerine kadar parçalayan biyokatalizörleri de içeren ürünleri,

Mikrobiyal gübre: Bitki için gerekli olan bitki besin maddelerinin sağlanmasında rol oynayan canlı mikroorganizmaların ticari formülasyonlarını,

Organik azot: Kimyasal yöntemlerle üretilen organik azot dışında, bitkisel veya hayvansal menşeli ürünlerde organik yapıya kovalent (organik) bağlarla bağlı olan azotu,

Solucan Gübresinde Bitki besin gübreleri ile Organik Gübre Üretimi Yönetmeliği Nedir?

Organik kaynaklı diğer ürünler: Gübreler hariç organik madde içeren ürünleri,

Organik karbon: Organik maddenin karbon cinsinden ifadesini,

Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmek suretiyle bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, bitkinin kendisinin ya da artık ve atıklarından hazırlanan ürünleri ile yan ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ürünleri,

Organik madde: Kuru yakma veya sıvı yakma sonucu kaybolan muhtevayı,

Organomineral gübreler: Organik muhtevanın bir veya birden fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile reaksiyonu veya karışımı sonucu elde edilen ürünleri,

Referans kuruluşları: Analiz kuruluşları tarafından yapılan analizlere itiraz edilmesi halinde, hakem olarak görev yapacak laboratuvarları,

Toprak düzenleyici: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek olan organik veya mineral yapıda olan maddeleri,

Üretim prosesi: Üretimde kullanılan hammaddeleri ve üretim yöntemini,ifade eder.

GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Gübre satışı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, her bir satış noktası için Ek-24’te yer alan Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak zorundadır. Bunun için işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne, vergi levhasının fotokopisi ile birlikte aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile müracaat ederler.

1) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası.

2) Tüzel kişiler için vergi numarası varsa MERSİS numarası.

3) İş yerinin ve varsa deposunun açık adresi.

ğ) Müracaatlar 5 inci madde kapsamında il müdürlüğünce değerlendirilir. Müracaatı uygun görülenlere Gübre Dağıtıcılık Belgesi iki nüsha olarak düzenlenir. İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, ikinci nüshası il müdürlüğünce muhafaza edilir.

h) Gübre Dağıtıcılık belgeleri, AA.BBBB.CCCC biçiminde on haneli olarak numaralandırılır. Numaralandırmada;

1) AA: İl MERNİS kodunu,

2) BBBB: İlçe MERNİS kodunu,

3) CCCC: İl müdürlüğü tarafından verilen kod numarasını,

ifade eder.

ı) Dağıtıcının il içinde adres değiştirmesi durumunda 5 inci madde hükümlerine göre, il müdürlüğünce yeni adres bilgilerine istinaden Gübre Dağıtıcılık Belgesi güncellenir.

i) Dağıtıcılık faaliyetine son vermek isteyenler, il müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Gübre Dağıtıcılık Belgesi il müdürlüğünce iptal edilir.

j) İl müdürlükleri, güncel dağıtıcı listesini her yıl ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Üreticiler, Gübre Dağıtıcılık Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla piyasaya ürün arz ederler. Ancak, tarımsal üretim yapan/yaptıranlar ile hammadde olarak kullanan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ürün satabilirler.

h) Dağıtıcılar, Bakanlık tarafından adına lisans belgesi düzenlenmiş firmaların, tescil belgeli ürünlerini piyasaya arz ederler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Üreticiler üzerinde tescil numarası ve parti numarası yer almayan ambalajlarla piyasaya ürün arz edemezler.

g) Üreticiler, ürün ambalajlarının uyarılar bölümünde “Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.” ibaresine yer verirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine aykırı davrandığı tespit edilen üreticilerin, satış yapılan işyerindeki ürünleri yediemine alınır. İş yerinin, il müdürlüğünce verilen süre içerisinde Gübre Dağıtıcılık Belgesi alamaması halinde ürünler üreticisine iade edilir.

(6) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcıların ürünleri yediemine alınır. Dağıtıcıya 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hususların tespiti halinde satışa sunulan ürünlerin satışları durdurulur ve ürünler tutanakla denetlenen işyerine yediemin olarak teslim edilir. 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre, üretici firmaya idari para cezası uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine ve 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket eden üretici firmaya 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen gübre satışı yapan gerçek ve tüzel kişiler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak zorundadır.

(2) Üreticiler, 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan hükümlere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içerisinde uyum sağlamak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-24 eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Solucan Gübresi Satın Al

Tarım Arazilerinde Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Kırmızı Kaliforniya Solucanı Satın Al

Kırmızı Kaliforniya Solucanı Biyolojisi ve Karakteristiği

Kırmızı Kaliforniya Solucanı Nedir Ve Nasıl Üretilir ?

Ticari Solucan Gübresi Üretiminin Püf Noktaları

Kırmızı Kaliforniya Solucanlarını Tanıma Rehberi ( Eisenia foetida )

Kırmızı Kaliforniya Solucanı Nasıl Beslenir?

Kırmızı Kaliforniya Solucanları Nasıl ve Ne İle Beslenir?