Derneklere Proje Desteği 2019 Yılı Başvuruları Başlamıştır.

derneklere-proje-desteği-2019

 

 

ÖZET BİLGİ FORMU DERNEKLERE YARDIM DESTEĞİ

 

1)    Kimler Yararlanabilir?

 

  04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar

 

2)    Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 

  Derneklerin kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla faaliyetleri desteklenmektedir.

  2018 yılı için desteklenecek konular şunlardır:

ü İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması,

ü Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması,

ü Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi,

ü Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması,

ü Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi,

ü İstihdamın arttırılması,

ü Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası,

ü Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi,

ü Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,

ü Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi,

ü Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,

ü Göç ve uyum,

  Yardım oranı sınırlaması yoktur. Yardım miktarı ayrılan ödenek ile sınırlıdır.

  Eğitim, danışmanlık, ve benzeri giderler, demirbaş satın alma ya da kiralama giderleri, sar malzeme giderleri, basım, yayın, etkinlik organizasyonu giderleri, görünürlük ve tanıtım giderleri, personel giderleri, bakım, onarım, elektrik, su, yakıt ve iletişim gibi cari giderler, ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri uygun gider kalemleridir.

  Proje koordinatörüne başka bir işte çalışması durumunda aylık en fazla brüt 940 ₺ (SGK Primi ve Vergi Dâhil) ödeme yapılabilir. Başka bir işte çalışmayan kişilere brüt asgari ücret (Net Ücret + SGK Primi + Vergiler) üzerinden ödeme yapılabilir.

 

3)    Başvuru Dönemi

 

Başvurular 29 Ocak 2019 itibariyle alınmaya başlamıştır.

 

4)    Başvuru Yeri

 

www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi(PRODES) üzerinden online başvuru yapılmaktadır. Online başvuru adresi https://sso.dernekler.gov.tr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

2019

PROJE BAŞVURU REHBERİ

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA 2019


 

  

 

 

 

 

 

1.1. Giriş


BİRİNCİ BÖLÜM

Yardımın Amacı ve Dayanağı

 

 

Son yıllarda demokratikleşme ve sivilleşme yönünde çok önemli reformlar yapılmış, sivil toplumun gelişimi adına da birçok yeniliğe imza atılmıştır.

İlk olarak, 2003 yılında Dernekler Dairesi Başkanlığı kurularak faaliyete geçirilmiş ve sivil toplum kuruluşlarının ve işlemleri emniyet birimlerinden alınarak sivil bir birim tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

2004 yılında daha özgürlükçü 5253 sayılı Dernekler Kanunu yürürlüğe konulmuş olup, dernek iş ve işlemleri kolaylaştırılmış, bürokrasi azaltılmış ve örgütlenme özgürlüğü alanında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Atılan sivilleşme adımlarına bağlı olarak, özgürleşen ortamda sivil toplum alanında büyük değişimler yaşanmıştır. 2004-2017 yılları arasında dernek üye sayısında %110 artış olmuştur. Yine 2010-2018 yılları arasında derneklerin sayısında %62, gelirlerinde ise

%235 oranında artış gerçekleşmiştir.

 

Köklü sivil toplum geçmişimize ve sivil toplum alanında hem nicelik hem de niteliksel anlamda ortaya çıkan bu gelişmelere uygun bir teşkilatlanma yapısı oluşturmak maksadıyla, 13/09/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile misyonunu tamamlayan Dernekler Dairesi Başkanlığının yerine merkezde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

09/10/2018 tarihli Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelik ile merkezde; Sivil Toplum İstişare Kurulu, 1 Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile 7 Daire Başkanlığı, İllerde; İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İlçelerde; İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü/Büro Şefliği olarak teşkilatlanmıştır.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Bu kapsamda 2010 yılında başlayan derneklerin projelerine


yardım programını başarılı bir şekilde yürütülerek sivil toplum kuruluşlarımızın kapasite arttırma çalışmalarına artan hızla destek verilmeye devam edilecektir.

1.2. Yardımın Amacı

 

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlük, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir.

 

 

1.3. Yardımın Dayanağı

 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi ve 03/07/2006 tarihli “Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, 03/03/2017 tarihli “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere yardım yapılmaktadır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Koşulları

 

 

2.1. Kimler Başvuru Yapabilir?

 

04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilir.

·         İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler,

·         Derneklerin şube ve temsilcilikleri,


·         Projesinin değerlendirme ve uygulama süreci devam eden dernekler yardım

 başvurusunda bulunamaz.

 

 

Yıl içerisinde başvuru yapan derneğin projesi yıl boyunca geçerli olacaktır. Projesinin değerlendirme süreci devam eden dernekler ikinci defa başvuru yapamayacaklarından, derneklerimizin aceleye mahal vermeden projelerini başvuru rehberine ve ilgili mevzuata uygun, gerçekçi, tutarlı ve uygulanabilir olarak hazırladıktan sonra başvuru yapmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

2.2.Başvuru Yapacak Dernekte Aranacak Şartlar

 

ü  5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması,

ü  Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,

ü  Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması,

ü  Tüzüğünde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,

ü  Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması gerekir.

 

 

2.3.İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

 

Başvuru sahibi dernek; projenin yürütülmesi sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunacak valilik, kaymakamlık, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, birlik, sandık, meslek odası, üniversite, şirket vb. teşekküllerden yardım alabilir ve bunlarla işbirliğinde bulunabilir.

Başvuru yapan dernek, işbirliğinde bulunacağı kurum ve kuruluşlardan alacağı bir yazı ile yapılacak işbirliğini belgelendirir. Söz konusu belgede, işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların katkısı ve işbirliğinin kapsamı açıkça belirtilir.


 

 

Örneğin: Yürüteceği proje kapsamında, bir ilde veya ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okullarda seminer vermeyi planlayan bir derneğin; ilgili Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden biri veya birkaçı ile işbirliği yapılacağını belgelendirmesi gerekmektedir.

 

İçişleri Bakanlığından proje yardımı almaya hak kazanılması, projede yapılacak faaliyetler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan izin alındığı anlamına gelmez. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için kurumların ilgili mevzuatları çerçevesinde hareket edilmelidir.

Örneğin: Projede öngörülen nakış kursu, ilgili mevzuat çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile birlikte yapılmalıdır. İçişleri Bakanlığınca proje yardımı yapılması derneğin bu projeyi ilgili mevzuata uymadan hareket edebileceği şekilde yorumlanamaz.

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Desteklenecek Proje Konuları ve Yardım Miktarı

 

 

3.1. Proje Konuları ile İlgili Genel Hükümler

 

Desteklenecek proje konuları her bütçe yılında İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir ve internet sitesinde (www.dernekler.gov.tr / www.siviltoplum.gov.tr ) yayımlanır. İlan edilen konuların kapsamına girmeyen projeler değerlendirmeye alınmaz.

 

 

Proje konularının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 

ü  Kamu yararına ilişkin olması,

ü  Derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi,

ü  Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,


ü  Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması.

 

 

3.2.    Proje Konuları

 

2019    yılı    için   desteklenecek    proje    konuları,    Bakanlığımızca    aşağıdaki    şekilde belirlenmiştir:

ü  İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması,

ü  Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması,

ü  Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi,

ü  Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması,

ü  Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi,

ü  İstihdamın arttırılması,

ü  Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası,

ü  Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi,

ü  Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,

ü  Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi,

ü  Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,

ü  Göç ve uyum,

 

 

3.3. Yardım Miktarı

 

Proje yardımları bütçede bu konu ile ilgili konulan ödenek ile sınırlıdır. Bakanlık, bütçesinde öngördüğü kaynağı kısmen ya da tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Başvuru sahibi dernek, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşların nakdi veya ayni katkılarının yerine getirilmesinden bizzat sorumludur.


 

 

 

3.4. Maliyetlerin Uygunluğu

 

Yardım yapılacak proje için sadece uygun maliyetler dikkate alınacaktır. Uygun maliyetler, projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir. Uygun maliyetler, piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle başvuru sahibi tarafından sunulacak proje bütçesi bir maliyet tahmini niteliğindedir.

Hazırlanan bütçede tüm kalemler kendi alt kalemlerine ayrılır ve her bir alt kalem için yapılacak işin veya alınacak malzemenin niteliği, adedi ve birim tutarı mutlaka belirtilir. Proje kapsamında bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranır:

ü  Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,

ü  Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması,

ü  Harcama belgelerinin dernek adına düzenlenmesi,

ü  Yapılan harcamanın başvuru sahibi derneğin işletme defterinde veya yevmiye defterinde kayıtlı, tanımlanabilir, doğrulanabilir olması ve usulüne uygun harcama belgeleriyle belgelendirilmesi gerekir.

 

 

3.4.1.    Uygun Maliyetler

 

Bakanlıkça yapılacak yardım çerçevesinde kabul edilebilecek uygun maliyetler, aşağıdaki harcama kalemlerinden oluşur.

a)  Proje kapsamında eğitim, danışmanlık ve benzeri hususlar için yapılacak giderler,

b)  Proje için gerekli olan demirbaş satın alma ve kiralama giderleri,

c)   Sarf ve temrinlik malzeme giderleri,

d)  Basım, yayın, etkinlik organizasyonu giderleri,

e)  Görünürlük ve tanıtım giderleri,

f)    Proje kapsamında çalışan personel giderleri,

g)  Proje için gerekli olan bakım, onarım ile elektrik, su, yakıt ve iletişim gibi cari giderler,

h)  Proje için gerekli olan ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri.

 


3.4.2.    Uygun Olmayan Maliyetler

 

Bakanlıkça yapılacak yardım çerçevesinde kabul edilmeyecek maliyetler, aşağıdaki kalemlerden oluşur.

a)  Proje sahibi dernek yöneticileri ile proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan tazminat, ceza, faiz ve sair giderler,

b)  Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,

c)   Personel ücreti işveren payı,

d)  Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri,

e)  Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin giderleri,

f)    Başvuru sahibinin proje kapsamında işbirliği yaptığı kurum ve kuruluştan yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler,

g)  Proje bütçesinde yer verilmeyen harcamalar,

h)  Projenin amacı ve faaliyetleri ile ilgisi olmayan harcamalar,

 

Gerekli görülmesi halinde proje başvurularının değerlendirilmesi sırasında ve projenin uygulanması aşamasında projeler ile ilgili derneklerden revize talep edilebilir. Genel Müdürlük proje ile ilgili olarak gerek duyulan konularda revize işlemleri ve ayrıntılı açıklamaları ilgili dernekten isteyebilir, bütçede değişiklik yapabilir, doğrudan Genel Müdürlük tarafından da yapılabilir.

Bütçede yer alan maliyet kalemlerinin, ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi ve bütçe formuna uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

 

 

Projenin Genel Müdürlükçe karşılanan bir harcama kalemi için, başka bir kurum veya kuruluştan yardım alınamaz. Bu durumun tespiti halinde söz konusu harcama tutarı, proje sahibi dernekten genel hükümlere göre tahsil edilir.


 

 

3.4.3.    Proje Koordinatörüne Yapılacak Ödemeler

 

Proje kapsamında sadece bir kişi proje koordinatörü olarak görevlendirilebilir. Proje koordinatörüne brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapılarak ödeme yapılır. Başka bir işte çalışması nedeniyle projede kısmi zamanlı olarak çalışanlara fiilen çalışılması şartıyla aylık en fazla brüt 940,00 (Dokuzyüzkırk Türk Lirası) üzerinden hesaplama yapılarak ödeme yapılır. İşveren payları dernek tarafından karşılanır. Projenin kabul edildiği tarihteki asgari ücret tutarı esas alınır. Projenin yürütüldüğü dönemlerdeki ortaya çıkan asgari ücret tutarlarındaki değişikliklerden doğan farklar dernek tarafından karşılanır.

Yukarıda belirtilen hususlar proje bütçesine dernek tarafından konulan ve Bakanlık tarafından derneğe yardım olarak verilebilecek koordinatör ücreti ödemeleri ile ilgili kurallardır. Dernek tarafından karşılanmak şartıyla sosyal güvenlik ve vergi mevzuatı çerçevesinde yukarıda belirtilen tutarlardan fazla ödeme yapılabilir. Birden fazla kişi koordinatör olarak görevlendirilebilir.

 

Not: Bu bölümde geçen tutarlar brüt rakamları ifade etmektedir. Sosyal güvenlik ve vergi kesintilerinin yapılmamasından, yükümlüklerin süresinde yerine getirilmemesinden dernek sorumludur.

 

 

3.4.4.    Ayni Katkılar

 

Ayni katkı; proje sahibi dernek veya işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından sağlanan bina ve salon gibi mekânlar ile mal, malzeme, makine, taşıt, teçhizat ve iş gücü gibi katkılardır. Projenin gerçekleştirilmesinde ayni katkıların yer alması başvurunun olumlu olarak değerlendirilmesinde dikkate alınır. Ancak proje sahibi dernek veya işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ayni katkıların değeri, nakdi katkı olarak gösterilemez.


 

Ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmadığından bütçe maliyet analizine yazılamaz. Başvuru sahibi veya işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanacak ayni katkılar başvuru formunun ayni katkılar kısmında belirtilir.

 

 

3.5. Görünürlük Kuralları

 

Görünürlük, program kapsamında desteklenen proje faaliyet ve çıktılarında Bakanlık desteğinin sağlandığını belirtmek ve Bakanlık Logosunu kullanmak anlamına gelmektedir.

Proje sahibi dernek tarafından uyulması zorunlu olan görünürlük kuralları aşağıda sıralanmıştır:

a)     Proje kapsamında üretilen basılı malzemelerin kapağında ve ilk sayfasında; Bakanlık Logosuna ve "Bu proje T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir." ibaresine yer verilmelidir.

b)     Projenin uygulandığı alanlarda projeyi açıkça tanımlayan panolar bulundurulmalıdır. Panoların büyüklüğü ve sayısının faaliyetlerin ölçeği ile uyumlu, ifadelerin okunabilir ve anlaşılır olması gerekmektedir. Panolar görünür ebatta ve aşağıdaki örnekte (Örnek Pano) gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır.

c)      Tanıtım materyali ve üretilen tüm belgeler görünür ebatta Bakanlık logosunu ve "Bu proje T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir." ifadesini taşımalıdır. Proje sahibi dernekler, logo basımının uygun ya da mümkün olmayacağını değerlendirdikleri durumlarda Genel Müdürlüğün onayını almalıdırlar.

d)     Projeye ilişkin yazılı, görsel, elektronik vb. her türlü tanıtım ve yaygınlaştırma araçlarında Bakanlığın logosu ile "Bu proje T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir." ibaresine yer verilmelidir.

e)     Proje kapsamında yayın yapan internet sitelerinde Bakanlığın logosu ile "Bu proje

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir." ibaresine yer verilmelidir.

         f)   Yukarıdaki kurallara uymak kaydıyla proje sahibi dernekler kendi logolarına da yer verebilirler. Ancak, Bakanlık Logosu proje sahibi derneğin logolarının ölçülerinden büyük ve daha belirgin olamaz.

g)     Projeye ilişkin yazılı, görsel, elektronik vb. her türlü tanıtım ve yaygınlaştırma araçlarında dernek haricinde, işbirliği yapılan kurum veya kuruluş(proje başvurusunda taahhüt edilen) isimleri yada logo gibi tanıtıcı araçları Bakanlığın logo veya isminden ön planda olamaz. Hizmet veya mal alınan şirket veya ticari işletmelerin logo veya isimleri kullanılamaz.

Projeye ilişkin yazılı, görsel, elektronik vb. her türlü tanıtım ve yaygınlaştırma araçlarının kullanımından doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk proje sahibi derneğe aittir.

 


 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler

 

 

 

4.1.           Proje Başvuru İşlemleri

 

Proje başvuruları, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün kurumsal internet sayfaları olan www.dernekler.gov.tr / www.siviltoplum.gov.tr adreslerinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik (online) olarak yapılacaktır. Proje başvurusu yapacak derneklerin kendilerine ait Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapmaları ve başvurularını sistem üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak dernekler, proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgi için www.dernekler.gov.tr / www.siviltoplum.gov.tr adresinde bulunan Proje Destek Sistemi (PRODES) bölümünü inceleyebilirler.

4.2.Başvuru Tarihi

Dernekler, proje başvurularını www.dernekler.gov.tr / www.siviltoplum.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik (Online) olarak yapabilirler.

 

Başvuruların Başlangıç Tarihi

29 OCAK 2019

(Başvuru 09:00’da başlayacaktır.)

 

 

4.3.Destekleyici Belgeler

 

Destekleyici belgeler başvuru sırasında sisteme eklenmesi gereken belgelerdir. Aşağıda belirtilen destekleyici belgelerin onaylanmış hallerinin pdf, word, jpeg veya tif halinde sisteme eklenmesi gerekmektedir. Dernekler kâğıt ortamındaki belgeleri tarayarak başvurularına ekleyebilirler.

a)  Başvuru sahibi derneğin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi numarasını içeren belge,

b)  Projenin, başvurusuna ve yürütülmesine ilişkin yönetim kurulu kararı,

c)   Proje koordinatörünün görevlendirildiğine dair yönetim kurulu kararı,

d)  İşbirliği yapılacak kurumların yazısı/ taahhütnamesi,


e)  Planlanan mal ve hizmet alımları ile ilgili proforma fatura (5.000,00 ve üzeri mal ve hizmet alımlarında)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi, Yardım Yapılması ve Bildirilmesi

 

5.1. Teknik ve Mali Değerlendirme

PRODES yazılımı kopya projeleri tespit edebilmektedir. Kopya olduğu tespit edilen projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Projenin değerlendirilmesinde; İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönergenin 8 inci maddesi gereğince kapsamında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanılmaktadır. (Bağımsız değerlendiriciler, üniversiteler, proje danışmanlık şirketleri, Bakanlığımız uzmanları, ilgili kamu kurumları ve kamu kurumlarınca oluşturulan proje koordinasyon ofisleri, vb.)

Her bir projenin bütçe kalemleri ve bunlar için öngörülen bütçe tutarları ayrı ayrı incelenir. Bu inceleme sonucunda, proje başvurusunda yüksek gösterilmiş bütçe tutarları, her bir bütçe kalemi itibarıyla yeniden belirlenebilir, gerektiğinde projede bütçe kalemleri ile birlikte diğer hususlarda revize talep edilebilir.

Projenin uygulanacağı ilin, bölgenin, toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, toplumsal gelişmeye katkıda bulunması, kamu yararıyla ilişkisi, il düzeyinde başarılı proje olması, diğer teknik, hukuki değerlendirme ölçütleri ile yardımlar için ayrılan ödenek tutarı göz önüne alınarak Bakanlık Makamının onayları ile yardım yapılır.

Desteklenmesi uygun görülen projeler İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüklerine bildirilir. Değerlendirilmesi devam eden veya desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ile ilgili ayrıca bildirim yapılmaz.

 

 

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2019

 

 

Solucan Gübresi Bitkilerde Kullanım Miktarları Ve Öneriler

 

 

Kırmızı Kaliforniya Solucanı Biyolojisi Ve Karakteristiği

 

 

Ticari Solucan Gübresi Üretiminin Püf Noktaları

 

 

Solucan Gübresi Nedir Ve Nasıl Yapılır?

 

 

Solucan Gübresi Karlı Bir İş midir?

 

 

Solucan Gübresi Üretiminde Yol Haritası Nasıl Olmalı.

 

 

Rivasol ® Blog

 

 

Etiketler: trakya kalkınma ajansı destekleri, hibe ve destekler, proje desteği, solucan gübresi destek
Şubat 18, 2019
Listeye dön